Nasze standardy Drukuj

Nasza Firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami w oparciu o profesjonalnie przygotowanych pracowników administracyjnych, technicznych i księgowych z wieloletnią praktyką w tej branży. W celu przybliżenia naszego sposobu działania podajemy standardy zawarte w naszej ofercie :


 1. Powierzenie zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną odbywa się na podstawie umowy zaaprobowanej przez Zarząd Wspólnoty. Umowa określa zakres obowiązków Administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia ustala raz w roku Zebranie Wspólnoty.
 2. Zarządzanie - administrowanie jest sprawowane z poszanowaniem wszystkich kompetencji Zebrania Wspólnoty, z zachowaniem standardów zawodowych i w oparciu o kodeks etyki zarządcy.
 3. Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty zostają określane w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez właścicieli lokali.
 4. Wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadzone są przez rachunek bankowy. Okresowe nadwyżki środków finansowych są lokowane w postaci oprocentowanych lokat terminowych.
 5. Księgowość Wspólnoty prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz o stosowne rozporządzenia Ministra Finansów .
 6. Nieruchomość ma zapewnioną opiekę stałych konserwatorów: elektryka, hydraulika, konserwatora domofonów, z pomocy których właściciele i najemcy lokali mogą korzystać w ciągu całej doby.
 7. Przeprowadzane są 5 letnie i roczne przeglądy instalacji wspólnych (tj. elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej) wymagane ustawą Prawo Budowlane
 8. Zawarte zostają dla Państwa nieruchomości umowy o dostawę energii cieplej, elektrycznej, wody i wywóz nieczystości.
 9. Nieruchomość zostaje ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych w wybranym przez Zarząd - Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 10. O wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń dla nieruchomości właściciele informowani są w postaci imiennych zawiadomień.
 11. Każdy z właścicieli otrzymuje imienną książeczkę opłat.
 12. Wszystkie wpłaty właścicieli podlegają rozliczeniu, dokonanym nie później niż do 31 marca następnego roku, w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 13. Wysokość zaliczki na Fundusz Remontowy na dany rok - ustala się na podstawie przeprowadzonego przeglądu nieruchomości i planu remontów.
 14. Opłaty za media dostarczane do nieruchomości rozliczane są w zależności od powierzchni lokalu lub ilości osób stale zamieszkujących (nie zameldowanych) w lokalu
 15. Wspólnota pobiera pożytki za wynajęte pomieszczenia i powierzchnie wspólne.